Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 

 

ห้องสำหรับการจอง

          ระบบการจัดการจองห้องแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีจัดแบ่งห้องออกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีหมวดหมู่ดังนี้

     1.ห้องคอมพิวเตอร์
     2.ห้องบรรยาย
     3.ห้องทั่วไป
     4.ห้องประชุม
     5.เครื่องมือวิทยาศาสตร์
     6.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
     7.ห้องบรรยาย(อาคารวิทยาศาสตร์)
     8.ห้องสอนออนไลน์