Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 

 
รายละเอียดของห้อง
กรุณาเลือกประเภทห้อง

ภาพห้อง
ชื่อห้อง
รายละเอียดห้อง
ความจุห้อง(คน)
สถานะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 101) ห้องปฏิบัติการเคมี(3)

 
  ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 102) ห้องเตรียมปฏิบัติการเคมี (3)

 
  ใช้สำหรับการเตรียมสารทางเคมี

1-10

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 103) ห้องปฏิบัติการเคมี(3)

 
  ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 105) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (3)

 
  ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติกาและเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 201) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (3)

 
  ในการเรียนการสอนปฏิบัติการจุลชีววิทยา taksim escort

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 202) ห้องเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา และจุลชีววิทยาอาหาร (3)

 
  ใช้เตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา และจุลชีววิทยาอาหาร şişli escort

1-10

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 203) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (3)

 
  ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 205) ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและวิเคราะห์อาหาร (3)

 
  ใช้ในการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการายวิชาเคมีอาหารและวิเคราะห์อาหาร

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 206 ) ห้องเรียนปฏิบัติการพันธุศาสตร์(3)

 
  ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพันธุศาสตร์

1-10

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  (ST 208 ) ห้องเตรียมปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (3)

 
  ใช้ในการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีชีวภาพ

10-20

  ใช้งานได้
หน้าที่   1|2|