Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 

 
รายละเอียดของห้อง
กรุณาเลือกประเภทห้อง

ภาพห้อง
ชื่อห้อง
รายละเอียดห้อง
ความจุห้อง(คน)
สถานะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  เวรห้องสมุด1(20)

 
  เวรห้องสมุด1

1-1

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  เวรห้องสมุด2(20)

 
  เวรห้องสมุด2

1-1

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  เวรห้องสมุด3(20)

 
  เวรห้องสมุด3

1-1

  ใช้งานได้
หน้าที่   1|