Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 

 
รายละเอียดของห้อง
กรุณาเลือกประเภทห้อง

ภาพห้อง
ชื่อห้อง
รายละเอียดห้อง
ความจุห้อง(คน)
สถานะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมใหญ่(20)

 
  ห้องประชุมใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง

50-80

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมเล็ก(20)

 
  มีโทรทัศน์ 75 นิ้ว เครื่องเสียง

10-20

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องแปรรูปผลผลิต(20)

 
  -

10-20

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์(20)

 
  -

10-20

  ใช้งานได้
หน้าที่   1|