Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ผู้ใช้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

 
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องประชุมต่างๆ
  บุคลากรและนักศึกษาที่จองห้องในระบบแล้ว ขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง
  แจ้งบทลงโทษนักศึกษาในการทำผิดระเบียบ
  การจองในใบคำขอไม่ตรงกับการจองออนไลน
  ให้ผู้ขอใช้ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้า 3 วัน มิฉะนั้นระบบจะทำการล้างข้อมูลการจองทันที
  ช่วงปิดภาคเรียนอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น

ตารางการใช้ห้องประจำวันที่ 10/26/2021 6:12:07 AM

ลำดับ ห้อง
เวลา
ผู้ใช้งาน
1 (ST 202) เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบไอน้ำ /autoclave 10:00 - 12:00 นางสาวสายฝน เผือกเพ็ชร์
2 (ST 204) เครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ Thermo Fisher 09:00 - 10:30 นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง
3 (ST 204) เครื่องวัดค่าสี 09:00 - 10:00 นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง
4 (ST 305)กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 09:00 - 13:00 นายธงชัย เมฆอากาศ
5 ตู้บ่มเชื้อ 2 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 01:00 - 23:59 นางสุรัลชนา มะโนเนือง
6 ตู้บ่มเชื้อ 3 ปรับอุณหภูมิ ห้อง 203 (ปรับได้เฉพาะอุณหภูมิ 37 องศาขึ้นไปเท่านั้น) 01:00 - 23:59 นางสุรัลชนา มะโนเนือง
7 ตู้อบแห้ง(ตัวใหญ่) Memmert 150 องศาเซลเซียส 08:00 - 12:00 นางสาวสายฝน เผือกเพ็ชร์
8 12:30 - 16:30 อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
ระบบจองเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์
พัฒนาระบบโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 054 648593 ต่อ 6093,6040