Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ผู้ใช้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

 
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องประชุมต่างๆ
  บุคลากรและนักศึกษาที่จองห้องในระบบแล้ว ขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง
  แจ้งบทลงโทษนักศึกษาในการทำผิดระเบียบ
  การจองในใบคำขอไม่ตรงกับการจองออนไลน
  ให้ผู้ขอใช้ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้า 3 วัน มิฉะนั้นระบบจะทำการล้างข้อมูลการจองทันที
  ช่วงปิดภาคเรียนอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น

ตารางการใช้ห้องประจำวันที่ 6/15/2024 1:55:34 AM

ลำดับ ห้อง
เวลา
ผู้ใช้งาน
ระบบจองเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์
พัฒนาระบบโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 054 648593 ต่อ 6093,6040