Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
     ผู้จัดทำ
    
 
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ผู้ใช้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

 
  แจ้งบทลงโทษนักศึกษาในการทำผิดระเบียบ
  การจองในใบคำขอไม่ตรงกับการจองออนไลน
  ให้ผู้ขอใช้ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้า 3 วัน มิฉะนั้นระบบจะทำการล้างข้อมูลการจองทันที
  ช่วงปิดภาคเรียนอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น

ตารางการใช้ห้องประจำวันที่ 10/21/2018 1:53:55 PM

ลำดับ ห้อง
เวลา
ผู้ใช้งาน
1 (ST 203) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 09:00 - 16:00 นางสาววราภรณ์ ล่ำเขียว
2 ตู้อบแห้ง 2 อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส 01:00 - 13:30 นางสาวสุพัตศร สิงห์จันทร์
ระบบจองเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์
พัฒนาระบบโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 054 648593 ต่อ 6093,6040