Reservation Rooms Management System(RRMS)
    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 
 

 

 

  

อ.วัชรี เลขพิพัฒน์
อาจารย์จารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษนางสาวสุดาพร  สวนสวรรค์
รหัส 47809034
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 นางสาวสุมาลี  จุทอง
รหัส 47809035
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ