Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 

 
รายละเอียดของห้อง
กรุณาเลือกประเภทห้อง

ภาพห้อง
ชื่อห้อง
รายละเอียดห้อง
ความจุห้อง(คน)
สถานะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมกวางทับทิม(30)

 
  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ เบอร์โทร.0903036162 ควบคุมห้อง ***กรุณาประสานงานก่อนใช้งาน mecidiyeköy escort

30-70

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมกวางเพทาย(20)

 
  ห้องแอร์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ประกอบด้วย computer ,projector ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ เบอร์โทร.0903036162 ควบคุมห้อง ***กรุณาประสานงานก่อนใช้งาน

80-140

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมกวางบุษราคัม(20)

 
  ห้องแอร์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ประกอบด้วย computer ,projector ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ เบอร์โทร.0903036162 ควบคุมห้อง ***กรุณาประสานงานก่อนใช้งาน

60-130

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมผู้บริหาร(50)

 
  Smart TV

3-15

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋)(20)

 
  ห้องแอร์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ประกอบด้วย computer ,projector นายสุทิน สามาทอง เบอร์โทร.0815952463 ควบคุมห้อง ***กรุณาประสานงานก่อนใช้งาน

250-400

  ใช้งานได้
หน้าที่   1|