Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 

 
รายละเอียดของห้อง
กรุณาเลือกประเภทห้อง

ภาพห้อง
ชื่อห้อง
รายละเอียดห้อง
ความจุห้อง(คน)
สถานะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2(20)

 
  เป็นห้องสำหรับใช้ทำการเรียนการสอนและฝึกอบรมประกอบด้วยโปรเจคเตอร์

30-40

  ไม่พร้อมใช้งาน

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(10)

 
  -เป็นห้องสำหรับใช้ทำการเรียนการสอนและฝึกอบรมประกอบด้วยโปรเจคเตอร์(โปรดดูตารางสอนในเว็บ reg.mju.ac.th ก่อนทำการจอง)

30-40

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(20)

 
  เป็นห้องสำหรับใช้ทำการเรียนการสอนและฝึกอบรมประกอบด้วยโปรเจคเตอร์(กรุณาตรวจสอบตารางสอบ จากเว็บ reg.mju.ac.th ก่อนทำการจอง)

40-50

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ห้องบริการอินเตอร์เน็ต C4(20)

 
  ห้องบริการอินเตอร์เน็ต(โปรดดูตารางสอนในเว็บ reg.mju.ac.th ก่อนทำการจอง)C4 อินเตอร์เน็ต

80-100

  ใช้งานได้

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

  ทดสอบระบบ(20)

 
  ทดสอบระบบ

20-20

  ใช้งานได้
หน้าที่   1|