MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 มิถุนายน 2567

๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๗๗ เวลา ๐๘.๓๙ น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปี ๒๕๗๗ ณ บริเวณวงเวียนลานพระพิรุณทรงนาค ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิยาลัย รองคณบดี หัวหน้างาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษา นายกชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐น.วางพวงมาลัยคารวะรูปถ่ายคุณพระช่วงเกษตร ศิลปการ (หน้าอาคารนำชัย ทนุผล) ร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยร่วมกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทำบุญทางศาสนา (หน้าอาคารนำชัย ทนุผล) เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกแม่โจ้ สืบสานประเพณี อันดีงาม ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากร แขกผู้เกียรติที่เข้าร่วมงาน

site map