จรรยาบรรณอาจารย์และสายสนับสนุน
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่ง เกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่ง เกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553(แก้ไขเพิ่มเติม) 
แบบประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณ
สรุปการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณ ปี 2553

จรรยาบรรณวิชาชีพและลักษณะของครูที่ดี

ข่าวที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู / ข่าวจรรยาบรรณ
แบบฟอร์มที่ใช้บ่อย
ระบบลาออนไลน์
ใบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงาน
แบบใบลาคลอดบุตร
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนัก พระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
แบบใบลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง จากการลาคลอดบุตร
แบบใบลาเพื่อดูแลบุตร และภรรยาหลังคลอด
ใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาไทย
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อนามสกุล เพิ่มเติมคู่สมรส
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

ค้นข้อมูลบุคลากร :
   
 
13/10/2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระ
ลงทะเบียน
18/10/2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าฯ
ลงทะเบียน
23/10/2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ลงทะเบียน
25/11/2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้า)
ลงทะเบียน
5/12/2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ)
ลงทะเบียน
28/12/2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
ลงทะเบียน
 
   
   
 
  รับชมย้อนหลัง ถ่ายทอดสดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและนโยบายการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  ขอความร่วมมือบุคลากรตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ติดตามตัวในฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารให้มีความรวดเร็ว
 
   
asdf

 

ระบบสารสนเทศ
สังคมออนไลน์มุมดี ดี กับการคิดให้ชีวิตเป็นบวก


มาหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส
ติดต่อเรา : งานทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ 3 ตำบล แม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0 5464 8593 ต่อ 6004 โทรสาร 054-648596 
พัฒนาระบบโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นางศิรภัสสร กันถาด