MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 28 ตุลาคม 2566

“มองหลัง แลหน้า สู้วิกฤติโลกเดือด สู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน”

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ จัดกิจกรรมงาน “5 ปี การจัดการป่าไม้แม่โจ้แพร่” ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “มองหลัง แลหน้า สู้วิกฤติโลกเดือด สู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน” “Look back and forward, fighting the global boiling crisis towards sustainable forest management” มีผู้ร่วมดำเนินรายการ ดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์นรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ พิธีกรรายการทีวี The Owner ผู้ดำเนินรายการ 2. นายจิระชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย (Online) 3. นายระวี ถาวร ผู้ประสานงานพัฒนาศักยภาพและการวิจัย แผนงานประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) 4. ดร.ณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหน้าฝ่ายธุระกิจคาร์บอน สำนักธุระกิจคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (Online) 5. นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนรุกขชาติเชตวัน ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 6. นางสาวจิราพร ปักเขตานัง นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยจงชิง ไต้หวัน ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 (Online) 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และในระบบออนไลน์ ภาพ/ข่าว: อ.ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map