MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 26 ตุลาคม 2566

โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับ มีผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map