MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 12 ตุลาคม 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ซ้อมแผน “เหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” และ "เหตุกราดยิง (Active Shooter)”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. – 11:00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” และซ้อมแผน "เหตุกราดยิง (Active Shooter)” ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง และได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล มี จ.ส.อ.สอยดาว ขอนขะแจะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ทั้งด้านทฤษฎี/สาธิต/ฝึกภาคปฏิบัติเรื่องเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ สถานการณ์จำลองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และอบรมการซ้อมแผน "เหตุกราดยิง (Active Shooter)” ได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง มี พันตำรวจตรีเสกสัน สีทิ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการเอาชีวิตรอดเหตุกราดยิง คนคลุ้มคลั่ง โดยใช้วิธี หนี ซ่อน สู้ และในเวลา 11:00 น. – 12:00 น. มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” และ ซ้อมแผน "เหตุกราดยิง (Active Shooter) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร มีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน การดูแลอาคารให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ลดอัตราการเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อสร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมรับมือ เหตุกราดยิง (Active Shooter) เพื่อให้บุคลากรสามารถฝึกแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และปฏิบัติตามแผนได้ถูกต้อง **ต้องขอขอบพระคุณ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เทศบาลตำบลร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทีมวิทยากร รถกู้ชีพ และรถดับเพลิง เข้ามามีส่วนร่วมในการซ้อมแผนในครั้งนี้

site map