MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 7 กันยายน 2566

พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 วิทยากรโดยคณาจารย์กลุ่มภาษาอังกฤษ ในส่วนสายวิชาการ ณ Sound lab 1 และ สายสนับสนุน ณ Sound lab 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map