MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 27 กรกฎาคม 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรตื พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดขึ้น เพื่อนำไปถวาย ณ วัดแม่ทราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ควรคำแก่การอนุรักษ์สืบสานของหมู่บ้าน ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map