MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 26 กรกฎาคม 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดงานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรด้วยนวัตกรรม Kubota Smart Farming

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-1200 u. บริษัทคูโบต้า แท็ก แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรด้วยนวัตกรรม Kubota Smart Farming โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์อลิษา อินจันทร์ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน บริษัทคูโบต้า แท็ก แพร่ มีนโยบายดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านการศึกษาและเยาวชน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการเกษตร สร้างทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้น เพื่อเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคต ประกอบกับหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ การมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร การเพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมโดรนของบริษัทคูโบต้า แท็ก แพร่ เพื่อเปิดโลกเทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 1. เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรด้วยนวัตกรรม Kubota Smart Farming 2. เพื่อสร้างความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน ทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map