MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา หัวหน้าโครง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการด้าน Street Food สู่เมนูเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างทักาะความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและบุคลากรของผู้ประกอบการอาหาร และยกระดับอาหาร Street Food เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนที่ใช้บริการอาหารริมบาทวิถี ให้มีความรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ให้ความรู้ ดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 2.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 3.อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาการนำเสนอ 4.อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี

site map