MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 4 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา ประธานสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ และอาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดทักษะทางวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดทักษะทางวิชาการนิสิตนักศึกษาในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 รายการ 1.การประกวดแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ได้รางวัล ระดับดีมาก 2.การประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์ ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 และ 3.การแข่งขัน CSD Young Talks ได้รางวัลระดับดี

site map