MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 15 ธันวาคม 2565

อบรมการพัฒนาตนเองสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาตนเองสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 โดยมี อาจาย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดี กล่าวต้อนรับบุคลากรสายวิชาการและกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และรองศาสตราจาย์ ดร.วินัย ใจกล้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

site map