MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 ธันวาคม 2565

รองอธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจ การเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตร Intelligent_Agroforester สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตร์จารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ การเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตร Intelligent_Agroforester สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท ประธานอาจารย์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ อาจารย์ ดร.ประเจค อำนาจ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือกรอบแนวทางการทำงาน และในภาคค่ำ ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัติผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และมอบโล่เกียรติยศ ให้กับอาจาย์สุมัย หมายหมั้น อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ซึ่งท่านได้ขอลาออกเพื่อกับไปดูแลครอบครัวต่อไป การฝึกอบรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ทำให้นักศึกษาเกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี ในหมู่คณะอย่างดียิ่งขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

site map