MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 ธันวาคม 2565

กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและยกระดับOTOPด้วย วทน.

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและยกระดับOTOPด้วย วทน. ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะทำงานจาก ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ให้องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนายกระดับ ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษา/ข้อแนะนำ สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหา และคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่มีความพร้อมและศักยภาพเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

site map