MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 30 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่าน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำนักศึกษา ทำกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากที่ได้ทำกิจกรรม ปลูกข้าว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ข้าวได้ออกรวงสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยว อีกทั้งสภาพอากาศที่มีฝนตกมาช่วงนี้ ข้าวก็แก่มาก และจะเจอช่วงหยุดยาวหลายวัน ณ ฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปัจจุบัน โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการทำนา ตั้งแต่เริ่มเตรียมพื้นที่ การเพาะกล้า ถอนกล้า การปลูกข้าวนาดำ ซึ่งต่อไปจะเป็นแปลงสาธิตและฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในการดูแลรักษาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตจนให้ผลผลิต และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันพ่อแห่งชาติได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ ฝึกทักษะแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเสริมความรักใคร่ สมานสามัคคีแก่นักศึกษา บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map