MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 พฤศจิกายน 2565

เกษตรป่าไม้ แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ โดยการนำของอาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท ประธานอาจารย์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ และคณะกรรมการ ได้จัดโครงการรเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเกษตรป่าไม้ ออกสู่สังคม เพื่อเป็นที่ตอบสนองความต้องการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทุกส่วนงามถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมี 3 หน่วยงาน คือ 1. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ 2.หน่วยจัดการต้นน้ำงาว ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ (ผู้บริหารโรงเรียนเดินป่า) 3.งานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม ที่ 1 ภาคกลาง ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง สะท้อน ออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการจริงๆ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของเรา

site map