MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 29 กันยายน 2565

ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการสัมมนาการสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบและการสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เกษตรอินทรีย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้เข้าร่วมงาน และให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบและการสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ในสถานศึกษา 2. สรุปผลการพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัย 3. ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นการดำเนินงานโครงการฯ และผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องในการสร้างองค์ความรู้ตามมาตรฐานฯ ณ อาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map