MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 9 กันยายน 2565

กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวางมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. โดยประมาณ นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จำนวน 2 ทุน ๆละ 3,000 บาท ให้แก่นายพัชกิจ แซ่ว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปีที่ 1 และ นางสาวนาปือ จะอื่อ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ชั้นปีที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map