MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 12 สิงหาคม 2565

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อำเภอร้องกวางโดยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกส่วนงาน คณะจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษาและพสกนิกรชาวอำเภอร้องกวางทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรม“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกข้าวนาดำ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปัจจุบัน โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการทำนา ตั้งแต่เริ่มเตรียมพื้นที่ การเพาะกล้า ถอนกล้า การปลูกข้าวนาดำ ซึ่งต่อไปจะเป็นแปลงสาธิตและฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในการดูแลรักษาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตจนให้ผลผลิต และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันพ่อแห่งชาติได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ ฝึกทักษะแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเสริมความรักใคร่ สมานสามัคคีแก่นักศึกษา บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

site map