MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 1 สิงหาคม 2565

การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. หน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีคณบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานอนุกรรมการประจำหน่วย ณ บริเวรโถงชั้น 1 อาคารนำชัย ทนุผล ดำเนินการตั้งหีบบัตร ตรวจนับบัตรเลือกตั้งตรวจนับคะแนนตามเวลาดังกล่าว สำหรับหน่วย ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 90 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 76 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 คน บัตรเสียไม่มี ไม่มาใช้สิทธิ์ 14 คน สำหรับผลคะแนนอยางเป็นทางการรอประกาศจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไปครับ

site map