MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 7 มกราคม 2565

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด และพื้นที่เชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ จังหวัดแพร่

site map