MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 17 ธันวาคม 2564

โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรื่อง ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น การสกัด DNA จากแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย คณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

site map