MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 16 ธันวาคม 2564

ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างสองสถาบันในโครงการ “น่าน Sandbox”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และคณะ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ให้การต้อนรับ ณ อาคารศาสตร์พระราชา เพื่อหารือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างสองสถาบันในโครงการ “น่าน Sandbox” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ริเริ่ม โดยโครงการดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านพื้นที่ป่าและความยากจนของประชากรในจังหวัดน่าน ผ่านแนวคิด “การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ” เพื่อให้ประชาชนสามารถ เปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีการใช้พื้นที่จำนวนมากแต่ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มูลค่าทางการตลาดต่ำ สู่การปลูกพืชทางเลือกที่มีคุณค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้รายได้ต่อไร่ของเกษตรกรเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยพืชคุณค่าสูงที่ทางโครงการ “น่าน Sandbox” ให้ความสนใจ คือ พืชสมุนไพร เล็งเห็นประโยชน์ที่จะสามารถร่วมมือกันยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผ่านการปลูกพืชสมุนไพร และอีกมาก

site map