MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 2 ธันวาคม 2564

📢📢ลองวิทยาและแม่โจ้แพร่ ร่วมมือกัน จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ📢📢

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 148 คน ในการจัดค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) เรื่อง ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้และตรวจสอบเบื้องต้น ปฏิบัติการสกัด DNA เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้พื้นที่ ณ อาคารกิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์(อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) และโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประสานงานกลางโดย คณะทำงาน งานบริการวิชาการและวิจัยแม่โจ้-แพร่ฯ

site map