MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 25 พฤศจิกายน 2564

👉 โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ในการนำของนายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายสีหราช บัวเที่ยง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ ผอ.ศูนย์ AIC ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์ AIC หลักสูตรที่ 1 อบรมการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยรับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เขารับการอบรม และได้รับเกีบรติจาก ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้

site map