MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 17 พฤศจิกายน 2564

อว.ส่วนหน้า แม่โจ้-แพร่ฯ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันนี้ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย และเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า พื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมคณะทำงานได้จัดโครงการ ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น ๓ อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) รอบ ๑๐ เดือน และชี้แจงการศึกษาผลกระทบ เชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (U2T) ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า ได้รับเกียรติจากโดย อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน เป็นผู้นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดย อาจารย์มนัส จันทร์พวง รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน อว.ส่วนหน้า และประเด็นสำคัญใน การสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ และได้รับเกียรติจากท่าน นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความคิดเห็นประเด็นสำคัญใน การสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่กับการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ที่ประชุมได้แจ้งงว่าจะมีการจัดงานมหกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map