MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 15 พฤศจิกายน 2564

แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย ความร่วมมือของงานบริการวิชาการ คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์" รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม 23 ท่าน หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารสังเคราะห์สำหรับพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การฟอกเนื้อเยื่อพืชเพื่อเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อ การถ่ายเนื้อเยื่อพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การย้ายปลูกต้นพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่สภาวะธรรมชาติ โดย คุณสาวิตรี ใจกันทะ และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจ และการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทน คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี พิธีเปิดได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร เปิดประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม พิธีปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

site map