MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 11 พฤศจิกายน 2564

พิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.09 น.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอาคารศูนย์ประงานหลังแรกในยุคก่อสร้างแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อความสง่างามในสิ่งที่เราเคารพ ปัจจัยส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าแม่โจ้-แพร่ฯ และกองทุนจากศูนย์ประสานงานบัญฑิตแม่โจ้-แพร่ฯ ต้องขอขอบคุณฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการนำของท่าน ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี คุณภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา คณะทำงานประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี

site map