MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

พิธีรับมอบเข็มสิงห์ไพล ๑๔

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม/พิธีรับมอบเข็มสิงห์ไพล ๑๔ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยมี

>>> คณาจารย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย ประธานหลักสูตร

๒. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์

๓. อาจารย์ ดร.โอฬาร ฮ่องฬะ

๔. อาจารย์ธนวัฒน์ ปิ่นตา

และ อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

>>> โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๓ ชั้นปี ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ ๆ สิงห์ไพรทุกคน

ณ ลานกิจกรรมระหว่างอาคารพลังแม่โจ้สามัคคีและอาคารนำชัย ทนุผล

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

: 28 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map