Reservation Rooms Management System(RRMS)


    หน้าแรก
  
    แสดงรายชื่อห้อง/เครื่องมือ
  เริ่มจอง
   ตารางการจองห้อง /เครื่องมือ
     แก้ไขการจอง
 
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
(DST-01)แบบฟอร์มขอใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์
(DST-02)แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการจองขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบจองและผู้ดูแล
     ผู้จัดทำ
    
 
 
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องประชุมต่างๆ
 บุคลากรและนักศึกษาที่จองห้องในระบบแล้ว ขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง
 แจ้งบทลงโทษนักศึกษาในการทำผิดระเบียบ
 การจองในใบคำขอไม่ตรงกับการจองออนไลน
 ให้ผู้ขอใช้ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้า 3 วัน มิฉะนั้นระบบจะทำการล้างข้อมูลการจองทันที
 ช่วงปิดภาคเรียนอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น

หน้าที่   1|