ข่าวกิจกรรม
อบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 กิจกรรมที่ 3 ศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ได้จัดศึกษาดูงาน ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านกาศ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน หัวหน้าโครงการ คุณกิติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร คุณธวัชชัย ชัยธวัชวิถี นักวิทยาศาสตร์ และคณะ ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร นำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง

440 View

ติดต่อเรา