ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติถือเป็น หน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านพื้นที่และบุคลากร ในการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถผลิตพืช อินทรีย์ได้ตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการหรือมาตรฐาน GAP และ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจากการดำ เนิน งานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังขาด การสนับสนุนงบประมาณในการดำ เนินงานและเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจให้กับการทำ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการขับ เคลื่อนการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และการทำ เกษตร อินทรีย์สู่ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะใน กลุ่มจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย พร้อมทั้งนำ องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม เกษตรกรในเขตภาคเหนือเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริม ตลาดการค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจะทำ ให้เกิดกระบวนการ ปรับเปลี่ยนและยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ สมุนไพร พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคง ทางด้านอาหาร เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนโดยใช้ จุลินทรีย์ สมุนไพร พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ พื้นถิ่นเป็นฐานใน การพัฒนาอันจะนำ ไปสู่การเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรในเขตภาคเหนือ เพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมตลาดการค้า เกษตรอินทรีย์ โดยจะทำ ให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยน และยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 2. พัฒนาและอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พื้นถิ่น เพื่อเกิดความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้าน อาหาร 3. เพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยใช้จุลินทรีย์ สมุนไพร พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น เป็นฐานในการพัฒนาการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร อินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต มี กิจกรรมย่อยภายในโครงการอีก 14 กิจกรรม อาทิ กิจกรรม พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ กิจกรรม อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์เล็ก/ สัตว์ใหญ่) และกิจกรรมอบรมและส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ติดต่อเรา