ภาพกิจกรรม
  • โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน
  • ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
  • อบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  • เยียมชมอุทยานเกษตรอินทรีย์
  • อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก)
  • พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
  • เตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตและผู้สนใจเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
  • การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
ติดต่อเรา