ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
 • 1.ศูนย์พรรณไม้และพืชผักพื้นถิ่น จังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน
 • 2.ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • 3.ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไขในระบบอินทรีย์
 • 4.ศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่)
 • 5.ศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 • 6.ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์
 • 7.ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
Youtube

ข้อมูลกิจกรรมในโครงการ
จดหมายข่าวเกษตรอินทรีย์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม 2561
ฉบับที่ 2
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ฉบับที่ 2
ประจำเดือน มีนาคม 2561
องค์ความรู้
 • หลักการเกษตรอินทรีย์
 • เกษตรอินทรีย์หมายถึง?

ภาพกิจกรรม
 • อบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
 • อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก)
 • โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

ติดต่อเรา