แนะนำบุคลากรใหม่
ชื่อ :   นายยุทธการ   ปานคล้ำ
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา 
ชื่อ :   นางสาวพิกุล   มะโนนึก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย 
ชื่อ :   อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์   ศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ 
ชื่อ :   อาจารย์ ดร.ยุวดี   พลพิทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ 
ชื่อ :   นางสาวมาริสา   เข็มวิชัย
ตำแหน่ง :