แนะนำบุคลากรใหม่
ชื่อ :   นางมอญ   ตาเถิง
ตำแหน่ง :  
ชื่อ :   นายวัชระพงศ์   เป็งอ้าย
ตำแหน่ง :  
ชื่อ :   นางไฉน   เสาร์คำ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน 
ชื่อ :   นางบุญศิริ   เดชพรม
ตำแหน่ง : แม่บ้าน 
ชื่อ :   นางพัธนา   กาศวิราช
ตำแหน่ง : แม่บ้าน