โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

โทร 054 648593

 
ติดต่อเรา