ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบ(บก.111)
ใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มเบิกค่าสอน
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงิน
แบบฟอร์มการจ้างเหมารถ
แบบฟอร์มตรวจรับการจ้างเหมารถ
ใบเสนอซื้อชั่วคราว
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก
 

 

 

ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน
ตัวอย่างขอเปลี่ยนชื่อสกุล

ตัวอย่างขออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

ตัวอย่างขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว

ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางและนำรถยนต์ออกนอกพื้นที่

ตัวอย่างขออนุมัตินำรถยนต์ส่วนตัวไปราชการนอกพื้นที่

ตัวอย่างขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน

ตัวอย่างขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงรับรอง

ตัวอย่างบันทึกข้อความไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร. 0 5464 8593-5
Maejo University Phrae Campus
Maesai, Rongkwang,Phrae Thailand Tel: 66 54 648593-5

webmaster@phrae.mju.ac.th