Search

 หน้าแรก
 ค้นหาครุภัณฑ์
รายงานครุภัณฑ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ผู้จัดทำ

 สำหรับเจ้าหน้าที่ :
เข้าสู่ระบบ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. 2535


กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพสามิต
กรองคลังและพัสดุ
พัสดุ.คอม

ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์

ค้นหาจาก
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
หมายเลขประจำครุภัณฑ์    
ชื่อครุภัรฑ์
อาคาร 
ปีงบประมาณ
จากร้านค้า / บริษัท
สถานภาพครุภัณฑ์