ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6043
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6131
4   กรรณิการ์   มอญแก้ว    อาจารย์
  6223
5   กรองทอง   สิธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5710
6   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
7   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
8   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
9   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
10   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
11   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
12   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
13   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์ชำนาญการ
  6064
14   ขวัญจรัส   เชิงปัญญา    อาจารย์
  
15   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
16   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
17   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
18   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6103
19   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
20   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
21   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
22   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
23   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
24   จิรพงศ์   ศรศักดานุภาพ    อาจารย์
  
25   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
26   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
27   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
28   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6057
29   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
30   เชษฐ์    ใจเพชร    อาจารย์
  
31   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
32   ฑีฆา   โยธาภักดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6230
33   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
34   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6028
35   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
36   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
37   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
38   ดุลฤดี   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน
  6003
39   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  6916
40   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
41   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
42   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
43   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6120
44   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
45   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
46   ทิพารัตน์   สถิตสุข    อาจารย์
  
47   ธนวัฒน์   ปินตา    อาจารย์
  
48   ธนันท์ฐิตา   สะปู    พยาบาล
  6006
49   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
50   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6916
51   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
52   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
53   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
54   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
55   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  6222
56   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6030
57   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
58   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
59   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
60   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
61   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
62   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
63   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
64   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
65   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
66   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
67   ปณิธี   บุญสา    อาจารย์
  
68   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
69   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
70   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  6916
71   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6053
72   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6016 ต่อ 11
73   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
74   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
75   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
76   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
77   ปัญจพร   คำโย    อาจารย์
  6080
78   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
79   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
80   ปิยะพิศ   ขอนแก่น    อาจารย์
  -
81   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    บุคลากร
  6004
82   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  6916
83   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6115
84   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
85   พิชญาพร   ภิญญ์ญาพัช    อาจารย์
  6058
86   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6912
87   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
88   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
89   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
90   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
91   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
92   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
93   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
94   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
95   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
96   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
97   มณฑล   นอแสงศรี    อาจารย์
  
98   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  6912
99   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
100   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
101   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
102   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
103   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6016
104   รัฐภูมิ   กาศสกุล    ผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
  
105   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6925
106   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  6914
107   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
108   วงศ์วริศ   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  6912
109   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
110   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
111   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
112   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  9614
113   วรัญญู   รีรมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6090
114   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
115   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
116   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
117   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
118   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
119   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
120   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
121   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6091
122   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
123   วันวสา   วิโรจนารมย์    อาจารย์
  6227
124   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
125   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
126   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
127   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
128   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการการศึกษา
  6056
129   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
130   วีรนันท์   ไชยมณี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6049
131   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
132   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6041
133   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  6912
134   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
135   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
136   ศศิมินตรา   บุญรักษา    อาจารย์
  6074
137   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
138   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
139   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
140   ศิริโสภา   อินขะ วรรณวงศ์    อาจารย์
  6914
141   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
142   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
143   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
144   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
145   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
146   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
147   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
148   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
149   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
150   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
151   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
152   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
153   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6220
154   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
155   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
156   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
157   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
158   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
159   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  6916
160   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  6914
161   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
162   เหมสุดา   แก้วกอง   
  
163   แหลมไทย   อาษานอก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6916
164   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
165   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
166   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  6912
167   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
168   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
169   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
170   อภิพงศ์   ปิงยศ    อาจารย์
  6082
171   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
172   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  6021
173   อลิษา   อินจันทร์    อาจารย์
  
174   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
175   อัญชลี   ปินตาวงค์    นักประชาสัมพันธ์
  6008
176   อัญชลี   รัตนธรรม    อาจารย์
  6084
177   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
178   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6225
179   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
180   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
181   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
182   อุบลวรรณ   สุภาแสน    อาจารย์
  6086
183   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
184   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058