ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6043
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
4   กรรณิการ์   มอญแก้ว    อาจารย์
  
5   กรองทอง   สิธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3063
6   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
7   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
8   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
9   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
10   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
11   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
12   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
13   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์ชำนาญการ
  6064
14   ขวัญจรัส   เชิงปัญญา    อาจารย์
  
15   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
16   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
17   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
18   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6078
19   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
20   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
21   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
22   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
23   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
24   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
25   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
26   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
27   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6057
28   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
29   ชูชีพ   ชีพอุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6029
30   เชษฐ์    ใจเพชร    อาจารย์
  
31   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
32   ฑีฆา   โยธาภักดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6230
33   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
34   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6028
35   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
36   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
37   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
38   ดุลฤดี   เสาทิ    เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
  6003
39   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  6916
40   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
41   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
42   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
43   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6120
44   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
45   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
46   ทิพารัตน์   สถิตสุข    อาจารย์
  
47   ธนวัฒน์   ปินตา    อาจารย์
  
48   ธนันท์ฐิตา   สะปู    พยาบาล
  6006
49   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
50   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6916
51   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
52   ธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6002
53   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
54   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
55   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
56   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  
57   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6027
58   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
59   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
60   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
61   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
62   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
63   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
64   นิโรจน์   สินณรงค์    อาจารย์
  6227
65   บรรจบ   เกตุสิงห์น้อย    พนักงานขับเครื่องจักรกล
  6011
66   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
67   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
68   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
69   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
70   ปณิธี   บุญสา    อาจารย์
  
71   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
72   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
73   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  6916
74   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6053
75   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6016 ต่อ 11
76   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
77   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
78   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
79   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
80   ปัญจพร   คำโย    อาจารย์
  6080
81   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
82   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
83   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    บุคลากร
  6004
84   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  6916
85   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6087
86   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
87   พิชญาพร   ภิญญ์ญาพัช    อาจารย์
  6058
88   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6912
89   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
90   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
91   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
92   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
93   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
94   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
95   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
96   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
97   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
98   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
99   มณฑล   นอแสงศรี    อาจารย์
  
100   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  6912
101   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
102   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
103   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
104   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
105   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    อาจารย์
  6016
106   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6076
107   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  6914
108   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
109   เลิศชัย   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  
110   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
111   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
112   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
113   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  9614
114   วรัญญู   รีรมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6090
115   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
116   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
117   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
118   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
119   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
120   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
121   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
122   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6091
123   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
124   วันวสา   วิโรจนารมย์    อาจารย์
  6227
125   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
126   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
127   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
128   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
129   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการการศึกษา
  6056
130   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
131   วีรนันท์   ไชยมณี    อาจารย์
  6049
132   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
133   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6231
134   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  6912
135   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
136   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    อาจารย์
  6091
137   ศศิมินตรา   บุญรักษา    อาจารย์
  6074
138   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
139   ศักดาชัย   ม่วงพูล    ผู้ควบคุมและดูแลระบบออนไลน์
  6113
140   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
141   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
142   ศิริโสภา   อินขะ วรรณวงศ์    อาจารย์
  6914
143   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
144   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
145   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
146   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
147   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
148   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
149   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
150   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
151   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
152   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
153   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
154   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
155   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6221
156   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
157   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
158   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
159   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
160   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
161   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  6916
162   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  6914
163   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
164   เหมสุดา   แก้วกอง   
  
165   แหลมไทย   อาษานอก    อาจารย์
  6916
166   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
167   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
168   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  6912
169   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
170   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
171   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
172   อภิณัฎศ์   ญาณทักษะ    อาจารย์
  6207
173   อภิพงศ์   ปิงยศ    อาจารย์
  6082
174   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
175   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  6021
176   อลิษา   อินจันทร์    อาจารย์
  
177   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
178   อัญชลี   ปินตาวงค์    นักประชาสัมพันธ์
  6008
179   อัญชลี   รัตนธรรม    อาจารย์
  6084
180   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
181   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6225
182   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
183   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
184   อุดร   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  6912
185   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
186   อุบลวรรณ   สุภาแสน    อาจารย์
  6086
187   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
188   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058