ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6040
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
4   กรองทอง   สิทธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3063
5   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
6   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
7   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
8   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
9   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
10   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
11   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
12   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์
  6064
13   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
14   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
15   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
16   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6078
17   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
18   จักรพงศ์   ญาณทักษะ    อาจารย์
  6207
19   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
20   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
21   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
22   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
23   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
24   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
25   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
26   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6040
27   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
28   ชูชีพ   ชีพอุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6029
29   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
30   ฑีฆา   โยธาภักดี    อาจารย์
  6230
31   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
32   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6087
33   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
34   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
35   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
36   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  4022
37   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
38   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
39   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
40   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6120
41   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
42   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
43   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
44   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4022
45   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
46   ธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6002
47   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
48   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
49   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
50   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  
51   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6027
52   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
53   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
54   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
55   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
56   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
57   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
58   นิโรจน์   สินณรงค์    อาจารย์
  6227
59   บรรจบ   เกตุสิงห์น้อย    พนักงานขับเครื่องจักรกล
  6011
60   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
61   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
62   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
63   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
64   ปณิธี   บุญสา   
  
65   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
66   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
67   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  6022
68   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6057
69   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6061 ต่อ 11
70   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
71   ปริยาณี   หอมสุวรรณ    อาจารย์
  6057
72   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
73   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
74   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
75   ปัญจพร   คำโย    อาจารย์
  6080
76   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
77   ปารวี   กาญจนประโชติ    อาจารย์
  6040
78   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
79   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6004
80   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  4022
81   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6087
82   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
83   พิชญาพร   อายุมั่น    อาจารย์
  6058
84   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6053
85   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
86   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
87   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
88   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
89   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
90   ภัทรสุดา   กันใจแก้ว    นักวิชาการศึกษา
  6124
91   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
92   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
93   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
94   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
95   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
96   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  4024
97   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
98   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
99   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
100   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
101   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    อาจารย์
  6016
102   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6076
103   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  4023
104   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
105   เลิศชัย   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  
106   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
107   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
108   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
109   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  4024
110   วรัญญู   รีรมย์    อาจารย์
  6090
111   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
112   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
113   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
114   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
115   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
116   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
117   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
118   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6090
119   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
120   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
121   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
122   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
123   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
124   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6056
125   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
126   วีรนันท์   ไชยมณี    อาจารย์
  6049
127   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
128   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6231
129   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  4023
130   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
131   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    อาจารย์
  6091
132   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
133   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
134   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
135   ศิริโสภา   อินขะ    อาจารย์
  4023
136   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
137   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
138   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
139   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
140   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
141   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
142   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
143   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
144   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
145   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
146   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
147   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
148   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6221
149   สุคนธ์ทิพย์   บุญวงค์    อาจารย์
  6049
150   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
151   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
152   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
153   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
154   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
155   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  4022
156   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  4024
157   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
158   สุวปรียา   สะปู    พยาบาล
  6006
159   แหลมไทย   อาษานอก    อาจารย์
  4022
160   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
161   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
162   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  4023
163   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
164   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
165   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
166   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
167   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษา
  6019
168   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
169   อัญชลี   ชมภูแก้ว    นักประชาสัมพันธ์
  6008
170   อัญชลี   หาญธงชัย    อาจารย์
  6084
171   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
172   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6223
173   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
174   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
175   อุดร   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  4024
176   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
177   อุบลวรรณ   อยู่สุข    อาจารย์
  6086
178   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
179   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058