ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6040
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
4   กรองทอง   สิธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3063
5   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
6   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
7   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
8   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
9   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
10   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
11   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
12   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์
  6064
13   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
14   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
15   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
16   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6078
17   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
18   จักรพงศ์   ญาณทักษะ    อาจารย์
  6207
19   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
20   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
21   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
22   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
23   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
24   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
25   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
26   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6040
27   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
28   ชูชีพ   ชีพอุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6029
29   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
30   ฑีฆา   โยธาภักดี    อาจารย์
  6230
31   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
32   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6087
33   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
34   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
35   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
36   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  4022
37   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
38   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
39   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
40   ถิรนันท์   กิติคู้    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6120
41   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
42   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
43   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
44   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4022
45   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
46   ธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6002
47   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
48   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
49   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
50   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  
51   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6027
52   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
53   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
54   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
55   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
56   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
57   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
58   นิโรจน์   สินณรงค์    อาจารย์
  6227
59   บรรจบ   เกตุสิงห์น้อย    พนักงานขับเครื่องจักรกล
  6011
60   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
61   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
62   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
63   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
64   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
65   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
66   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  6022
67   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6057
68   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6061 ต่อ 11
69   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
70   ปริยาณี   หอมสุวรรณ    อาจารย์
  6057
71   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
72   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
73   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
74   ปัญจพร   ตะบูนพงศ์    อาจารย์
  6080
75   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
76   ปารวี   กาญจนประโชติ    อาจารย์
  6040
77   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
78   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6004
79   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  4022
80   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6087
81   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
82   พิชญาพร   อายุมั่น    อาจารย์
  6058
83   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6053
84   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
85   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
86   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
87   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
88   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
89   ภัทรสุดา   กันใจแก้ว    นักวิชาการศึกษา
  6124
90   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
91   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
92   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
93   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
94   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
95   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  4024
96   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
97   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
98   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
99   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
100   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    อาจารย์
  6016
101   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6076
102   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  4023
103   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
104   เลิศชัย   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  
105   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
106   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
107   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
108   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  4024
109   วรัญญู   รีรมย์    อาจารย์
  6090
110   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
111   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
112   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
113   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
114   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
115   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
116   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
117   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6090
118   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
119   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
120   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
121   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
122   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
123   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6056
124   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
125   วีรนันท์   ไชยมณี    อาจารย์
  6049
126   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
127   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6231
128   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  4023
129   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
130   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    อาจารย์
  6091
131   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
132   ศิรภัสสร   กันถาด    บุคลากร
  6040
133   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
134   ศิริโสภา   อินขะ    อาจารย์
  4023
135   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
136   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
137   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
138   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
139   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
140   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
141   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
142   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
143   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
144   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
145   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
146   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
147   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6221
148   สุคนธ์ทิพย์   บุญวงค์    อาจารย์
  6049
149   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
150   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
151   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
152   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
153   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
154   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  4022
155   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  4024
156   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
157   สุวปรียา   สะปู    พยาบาล
  6006
158   แหลมไทย   อาษานอก    อาจารย์
  4022
159   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
160   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
161   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  4023
162   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
163   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
164   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
165   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
166   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษา
  6019
167   อรอุมา   วงศางาม    อาจารย์
  6016
168   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
169   อัญชลี   ชมภูแก้ว    นักประชาสัมพันธ์
  6008
170   อัญชลี   หาญธงชัย    อาจารย์
  6084
171   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
172   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6223
173   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
174   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
175   อุดร   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  4024
176   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
177   อุบลวรรณ   อยู่สุข    อาจารย์
  6086
178   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
179   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058