ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6131
4   กรรณิการ์   มอญแก้ว    อาจารย์
  6223
5   กรองทอง   สิธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5710
6   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
7   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6048
8   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
9   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
10   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
11   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
12   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์
  6923
13   ขวัญจรัส   เชิงปัญญา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  
14   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
15   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเทคนิค
  6073
16   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
17   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
18   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานขับรถ
  6012
19   จิตรประสงค์   ยาสีธิ    คนงานเกษตร
  
20   จิรพงศ์   ศรศักดานุภาพ    อาจารย์
  6125
21   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
  6029
22   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
23   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6057
24   ไฉน   เสาร์คำ    แม่บ้าน
  
25   ฑีฆา   โยธาภักดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6230
26   ณฐวุฒ   พยัฆคิน    อาจารย์
  
27   ณัฏฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
28   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    รองศาสตราจารย์
  6046
29   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
30   ดุจดาว   คนยัง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6915
31   ดุลฤดี   เครื่องดี    ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน
  6124
32   ต่อลาภ   คำโย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6916
33   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
34   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
35   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
36   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6124
37   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
38   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
39   ทิพารัตน์   สหตรงจิตร    อาจารย์
  
40   ธนวัฒน์   ปินตา    อาจารย์
  
41   ธนันท์ฐิตา   สะปู    พยาบาล
  6006
42   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
43   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6916
44   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการศึกษา
  6037
45   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
46   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
47   ธิติ   วานิชดิลกรัตน์    อาจารย์
  6909
48   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  6222
49   นงคราญ   กาศสกุล    แม่บ้าน
  
50   นงบาล   กาศสกุล    แม่บ้าน
  
51   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6030
52   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6125
53   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
54   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
55   บังอร   ปินนะ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6016
56   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
57   บัวหงส์   คำเฮือน    แม่บ้าน
  
58   บุญศิริ   เดชพรม    แม่บ้าน
  
59   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6028
60   บุษบา   ตะเกิดมี   
  
61   ปณิธี   บุญสา    อาจารย์
  
62   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6923
63   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
64   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  6916
65   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6053
66   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
67   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6051
68   ปัญจพร   คำโย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6080
69   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
70   ปิยะพิศ   ขอนแก่น    อาจารย์
  6924
71   ปิยะวดี   ช่างทองเก่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6004
72   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  6916
73   ผู้ใช้กลาง   ทั่วไป   
  
74   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6115
75   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
76   พิชญาพร   อายุมั่น    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6058
77   พิชิตร์   วรรณคำ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6912
78   พิรานันท์   จันทาพูน    อาจารย์
  
79   พิศมัย   ปินนะ    แม่บ้าน
  
80   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
81   แพรวพรรณ   ใจกาศ    นักวิชาการศึกษา
  6003
82   ภัทราพร   ผูกคล้าย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6040
83   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6926
84   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
85   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6932
86   ภูวดล   ฝั้นสัญจร    คนงานเกษตร
  
87   มณฑล   นอแสงศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  
88   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  6914
89   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
90   มอญ   ตาเถิง    แม่บ้าน
  
91   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
92   มาริสา   เข็มวิชัย   
  
93   ยุวดี   พลพิทักษ์   
  
94   รรินธร    ธรรมกุลกระจ่าง    อาจารย์
  
95   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
96   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6016
97   รัฐภูมิ   กาศสกุล    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  
98   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  -
99   ละออทิพย์   นะโลกา    อาจารย์
  6912
100   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6207
101   วงศ์วริศ   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  6914
102   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
103   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
104   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
105   วรศิลป์   มาลัยทอง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6915
106   วรัญญู   รีรมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6090
107   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
108   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
109   วัชระ   กาศสกุล    ช่างเทคนิค
  
110   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
111   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
112   วัฒนา   วณิชชานนท์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
113   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
114   วันวสา   วิโรจนารมย์    อาจารย์
  6227
115   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถ
  
116   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6043
117   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6907
118   วิกานดา   ใหม่เฟย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6092
119   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการการศึกษา
  6056
120   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6207
121   วีรนันท์   ไชยมณี    รองศาสตราจารย์
  6049
122   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6041
123   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  6912
124   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  0987909521
125   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6092
126   ศศิมินตรา   บุญรักษา    อาจารย์
  6074
127   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
128   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
129   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6109
130   ศิริลักษณ์   สุขเจริญ    อาจารย์
  
131   ศิริโสภา   อินขะ วรรณวงศ์    อาจารย์
  6912
132   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  6001
133   ศุภลักษณ์   ศิริ    อาจารย์
  
134   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับรถ
  
135   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
136   สมโภช   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
137   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
138   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
139   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
140   สาคร   วงศ์โพธิ์    แม่บ้าน
  
141   สิงหา   เถระ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
142   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
143   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
144   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  07821256459
145   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6002
146   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
147   สุธาทิพย์   จันต๊ะนาเขต    เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
  
148   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
149   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6125
150   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
151   สุรพงษ์   ทองเรือง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6914
152   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6015
153   สุรัลชนา   มะโนเนือง    นักวิทยาศาสตร์
  6046
154   หมอน   ทะกา    แม่บ้าน
  
155   เหมสุดา   แก้วกอง    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6900
156   แหลมไทย   อาษานอก    รองศาสตราจารย์
  6916
157   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
158   อนิรุธ   กาศสกุล    คนงานเกษตร
  
159   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
160   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  6912
161   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6104
162   อภิญญา   ชุ่มอินถา    ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสาร
  6030
163   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
164   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษา
  6056
165   อลิษา   อินจันทร์    อาจารย์
  
166   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6040
167   อัญชลี   รัตนธรรม    อาจารย์
  6084
168   อัญชลี   ปินตาวงค์    นักประชาสัมพันธ์
  6008
169   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
170   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  
171   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046 ต่อ 11
172   อิสรีย์   ฮาวปินใจ    อาจารย์
  
173   อุทุมพร   แสงสร้อย    พนักงานธุรการ
  
174   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
175   อุบลวรรณ   สุภาแสน    อาจารย์
  6086
176   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
177   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058
178   โอฬาร   อ่องฬะ    อาจารย์