ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6040
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
4   กรองทอง   สิทธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3063
5   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
6   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
7   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
8   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
9   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
10   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
11   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
12   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์ชำนาญการ
  6064
13   ขวัญจรัส   เชิงปัญญา    อาจารย์
  
14   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
15   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
16   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
17   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6078
18   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
19   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
20   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
21   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
22   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
23   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
24   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
25   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
26   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6057
27   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
28   ชูชีพ   ชีพอุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6029
29   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
30   ฑีฆา   โยธาภักดี    อาจารย์
  6230
31   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
32   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6087
33   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
34   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
35   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
36   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  4022
37   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
38   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
39   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
40   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6120
41   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
42   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
43   ธนันท์ฐิตา   สะปู    พยาบาล
  6006
44   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
45   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4022
46   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
47   ธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6002
48   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
49   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
50   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
51   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  
52   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6027
53   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
54   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
55   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
56   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
57   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
58   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
59   นิโรจน์   สินณรงค์    อาจารย์
  6227
60   บรรจบ   เกตุสิงห์น้อย    พนักงานขับเครื่องจักรกล
  6011
61   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
62   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
63   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
64   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
65   ปณิธี   บุญสา    อาจารย์
  
66   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
67   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
68   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  4022
69   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6057
70   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6061 ต่อ 11
71   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
72   ปริยาณี   หอมสุวรรณ    อาจารย์
  6057
73   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
74   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
75   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
76   ปัญจพร   คำโย    อาจารย์
  6080
77   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
78   ปารวี   กาญจนประโชติ    อาจารย์
  6040
79   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
80   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    บุคลากร
  6004
81   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  4022
82   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6087
83   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
84   พิชญาพร   อายุมั่น    อาจารย์
  6058
85   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6053
86   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
87   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
88   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
89   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
90   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
91   ภัทรสุดา   กันใจแก้ว    นักวิชาการศึกษา
  6124
92   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
93   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
94   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
95   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
96   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
97   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  4024
98   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
99   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
100   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
101   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
102   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    อาจารย์
  6016
103   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6076
104   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  4023
105   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
106   เลิศชัย   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  
107   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
108   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
109   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
110   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  4024
111   วรัญญู   รีรมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6090
112   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
113   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
114   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
115   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
116   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
117   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
118   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
119   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6091
120   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
121   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
122   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
123   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
124   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
125   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการการศึกษา
  6056
126   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
127   วีรนันท์   ไชยมณี    อาจารย์
  6049
128   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
129   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6231
130   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  4023
131   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
132   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    อาจารย์
  6091
133   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
134   ศักดาชัย   ม่วงพูล    ผู้ควบคุมและดูแลระบบออนไลน์
  6113
135   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
136   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
137   ศิริโสภา   อินขะ วรรณวงศ์    อาจารย์
  4023
138   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
139   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
140   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
141   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
142   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
143   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
144   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
145   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
146   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
147   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
148   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
149   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
150   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6221
151   สุคนธ์ทิพย์   บุญวงค์    อาจารย์
  6049
152   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
153   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
154   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
155   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
156   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
157   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  4022
158   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  4024
159   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
160   เหมสุดา   แก้วกอง   
  
161   แหลมไทย   อาษานอก    อาจารย์
  4022
162   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
163   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
164   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  4023
165   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
166   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
167   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
168   อภิณัฎศ์   ญาณทักษะ    อาจารย์
  6207
169   อภิพงศ์   ปิงยศ    อาจารย์
  6082
170   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
171   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  6021
172   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
173   อัญชลี   ชมภูแก้ว    นักประชาสัมพันธ์
  6008
174   อัญชลี   รัตนธรรม    อาจารย์
  6084
175   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
176   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6225
177   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
178   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
179   อุดร   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  4024
180   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
181   อุบลวรรณ   อยู่สุข    อาจารย์
  6086
182   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
183   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058