ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6040
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
4   กรองทอง   สิทธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3063
5   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
6   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
7   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
8   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
9   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
10   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
11   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
12   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์
  6064
13   ขวัญจรัส   เชิงปัญญา    อาจารย์
  
14   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
15   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
16   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
17   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6078
18   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
19   จักรพงศ์   ญาณทักษะ    อาจารย์
  6207
20   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
21   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
22   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
23   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
24   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
25   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
26   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
27   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6040
28   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
29   ชูชีพ   ชีพอุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6029
30   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
31   ฑีฆา   โยธาภักดี    อาจารย์
  6230
32   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
33   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6087
34   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
35   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
36   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
37   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  4022
38   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
39   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
40   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
41   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6120
42   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
43   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
44   ธนันท์ฐิตา   สะปู    พยาบาล
  6006
45   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
46   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4022
47   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
48   ธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6002
49   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
50   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
51   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
52   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  
53   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6027
54   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
55   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
56   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
57   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
58   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
59   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
60   นิโรจน์   สินณรงค์    อาจารย์
  6227
61   บรรจบ   เกตุสิงห์น้อย    พนักงานขับเครื่องจักรกล
  6011
62   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
63   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
64   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
65   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
66   ปณิธี   บุญสา    อาจารย์
  
67   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
68   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
69   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  6022
70   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6057
71   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6061 ต่อ 11
72   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
73   ปริยาณี   หอมสุวรรณ    อาจารย์
  6057
74   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
75   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
76   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
77   ปัญจพร   คำโย    อาจารย์
  6080
78   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
79   ปารวี   กาญจนประโชติ    อาจารย์
  6040
80   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
81   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    บุคลากร
  6004
82   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  4022
83   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6087
84   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
85   พิชญาพร   อายุมั่น    อาจารย์
  6058
86   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6053
87   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
88   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
89   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
90   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
91   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
92   ภัทรสุดา   กันใจแก้ว    นักวิชาการศึกษา
  6124
93   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
94   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
95   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
96   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
97   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
98   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  4024
99   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
100   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
101   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
102   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
103   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    อาจารย์
  6016
104   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6076
105   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  4023
106   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
107   เลิศชัย   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  
108   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
109   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
110   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
111   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  4024
112   วรัญญู   รีรมย์    อาจารย์
  6090
113   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
114   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
115   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
116   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
117   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
118   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
119   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
120   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6090
121   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
122   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
123   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
124   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
125   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
126   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6056
127   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
128   วีรนันท์   ไชยมณี    อาจารย์
  6049
129   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
130   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6231
131   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  4023
132   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
133   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    อาจารย์
  6091
134   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
135   ศักดาชัย   ม่วงพูล    ผู้ควบคุมและดูแลระบบออนไลน์
  6113
136   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
137   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
138   ศิริโสภา   อินขะ    อาจารย์
  4023
139   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
140   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
141   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
142   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
143   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
144   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
145   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
146   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
147   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
148   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
149   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
150   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
151   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6221
152   สุคนธ์ทิพย์   บุญวงค์    อาจารย์
  6049
153   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
154   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
155   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
156   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
157   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
158   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  4022
159   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  4024
160   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
161   แหลมไทย   อาษานอก    อาจารย์
  4022
162   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
163   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
164   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  4023
165   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
166   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
167   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
168   อภิพงศ์   ปิงยศ    อาจารย์
  
169   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
170   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษา
  6019
171   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
172   อัญชลี   ชมภูแก้ว    นักประชาสัมพันธ์
  6008
173   อัญชลี   หาญธงชัย    อาจารย์
  6084
174   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
175   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6223
176   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
177   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
178   อุดร   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  4024
179   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
180   อุบลวรรณ   อยู่สุข    อาจารย์
  6086
181   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
182   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058