ลำดับ
หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0-5464-8593 ถึง 5
2 OPERATOR 0
3 สำนักงานผู้อำนวยการ 6001
4 รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตราฐานการศึกษา 6002
5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 6021
6 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6010
7 งานบริหารธุรการ 6004
8 งานพัสดุ 6005
9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 6024
10 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 6018
11 งานห้องสมุด 6064
12 งานอาคารสถานที่ 6012
13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6093
14 งานประชาสัมพันธ์ 6015
15 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 Mhz 6011
     


ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ภายใน
1   กนกพรรณ   ศุขรักษ์    นักวิชาการพัสดุ
  6105
2   กมลพร   ปานง่อม    อาจารย์
  6040
3   กรรณิการ์   กาญจันดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
4   กรรณิการ์   มอญแก้ว    อาจารย์
  
5   กรองทอง   สิธิเกตุ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3063
6   กฤดิลดา   ล้วนเมือง    อาจารย์
  6027
7   กฤษดา   พงษ์การัณยภาส    อาจารย์
  6048
8   กษมา   ถาอ้าย    อาจารย์
  6229
9   กาญจนา   โกะสูงเนิน    นักเอกสารสนเทศ
  6064
10   กิติพงษ์   วุฒิญาณ    นักวิชาการเกษตร
  4023
11   เกศินี   วีรศิลป์    อาจารย์
  6085
12   เกษราพร   ทิราวงศ์    อาจารย์
  6070
13   ขนิษฐา   เกตุสุวรรณ์    บรรณารักษ์ชำนาญการ
  6064
14   ขวัญจรัส   เชิงปัญญา    อาจารย์
  
15   คนิติน   สมานมิตร    อาจารย์
  6040
16   คุณณัฐกิตติ์   วงศ์กันตา    นักวิชาการศึกษา
  6039
17   จตุพล   มูลเมือง    ช่างเครื่องยนต์
  6073
18   จักรกฤช   เตโช    อาจารย์
  6078
19   จักรพงศ์   ผู้วิจารณ์    นักวิชาการเกษตร
  6050
20   จันทร์จิรา   นันตา    อาจารย์
  6092
21   จันทร์ธิมา   ปินคำ    นักวิชาการการศึกษา
  6019
22   จำเริญ   วงศ์โพธิ์    พนักงานวิทยุ
  6012
23   จำลอง   วงศ์โพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
24   จุฬาลักษณ์   เครื่องดี    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  6045
25   เจริญ   จันทร์แจ้ง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
26   ฉลวย   จันศรี    นักวิชาการศึกษา
  6019
27   ฉันทนา   ซูแสวงทรัพย์    อาจารย์
  6057
28   ชญานิศ   ปัญญา    นักวิชาการศึกษา
  6023
29   ชูชีพ   ชีพอุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6029
30   ฐิระ   ทองเหลือ    อาจารย์
  6090
31   ฑีฆา   โยธาภักดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6230
32   ณัฎฐวุฒิ   ทรวงแก้ว    นักวิชาการเกษตร
  6016
33   ณัฐพงศ์   พยัฆคิน    อาจารย์
  6087
34   ณัฐพร   จันทร์ฉาย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6046
35   ดวงพร   เพิ่มสุวรรณ    อาจารย์
  6089
36   ดุจดาว   คนยัง    อาจารย์
  6045
37   ต่อลาภ   คำโย    อาจารย์
  4022
38   ตะวัน   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6021
39   ถมรัตน์   ชัชวาลย์    อาจารย์
  6040
40   ถวิล   ยานะวิน    ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล
  
41   ถิรนันท์   กิติคู้    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6120
42   ทนง   จ๋าวรรณกาศ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
43   ทศพล   กันยากิจ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
44   ทิพารัตน์   สถิตสุข    อาจารย์
  
45   ธนันท์ฐิตา   สะปู    พยาบาล
  6006
46   ธนันธรณ์   วุฒิญาณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6024
47   ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4022
48   ธนากร   แนวพิชิต    นักวิชาการการศึกษา
  6095
49   ธรรมรงค์   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6002
50   ธรรมศักดิ์   พันธุ์แสนศรี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6032
51   ธวัชชัย   ชัยธวัชวิถี    นักวิทยาศาสตร์
  6077
52   ธัญญรัตน์   เชื้อสะอาด    อาจารย์
  6040
53   ธีราพัฒน์   จักรเงิน    อาจารย์
  
54   นฤพนธ์   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6027
55   นลินี   คงสุบรรณ์    อาจารย์
  6228
56   นันทนิตย์   เขื่อนเชียงสา    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
57   น้ำฝน   รักประยูร    อาจารย์
  6207
58   นิคม   เชาว์แล่น    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6017
59   นิติกาญจน์   นาคประสม    อาจารย์
  
60   นิติรัฐ   นาคประสม    วิศวกร
  6116
61   นิโรจน์   สินณรงค์    อาจารย์
  6227
62   บรรจบ   เกตุสิงห์น้อย    พนักงานขับเครื่องจักรกล
  6011
63   บังอร   ปินนะ    พนักงานบริการ
  6016
64   บัญชา   เชาว์แล่น    นักวิชาการศึกษา
  6083
65   บุญมี   ยานะวิน    คนงานเกษตร
  
66   บุษบง   เสนรังษี    พยาบาล
  6006
67   ปณิธี   บุญสา    อาจารย์
  
68   ปธัสนันท์   แดงประทุม    นักเอกสารสนเทศ
  6064
69   ประกิตต์   โกะสูงเนิน    อาจารย์
  4023
70   ประเจต   อำนาจ    อาจารย์
  4022
71   ประดุง   สวนพุฒ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6053
72   ประเทือง   โชคประเสริฐ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6061 ต่อ 11
73   ประไพพรรณ   กิ้วเกษม    อาจารย์
  6075
74   ปริยาณี   หอมสุวรรณ    อาจารย์
  6057
75   ปรีชา   วาระยา    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
76   ปรียฉัตร   บุนนาค    นักวิชาการพัสดุ
  6005
77   ปวีณา   ฉัตรสูงเนิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6067
78   ปัญจพร   คำโย    อาจารย์
  6080
79   ปาณิสรา   มีคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  6051
80   ปิยะบุตร   โพธิคามบำรุง    นักวิทยาศาสตร์
  6058
81   ปิยะวดี   วงศ์โพธิ์    บุคลากร
  6004
82   เปรมชัย   สุทธคุณ    นักวิชาการเกษตร
  4022
83   พัชรณัฐ   ดาวดึงษ์    อาจารย์
  6087
84   พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส    อาจารย์
  
85   พิชญาพร   อายุมั่น    อาจารย์
  6058
86   พิชิตร์   วรรณคำ    อาจารย์
  6053
87   พิบูล   แก้วแสง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
88   พีระสันต์   กระต่ายทอง    นักวิชาการศึกษา
  6112
89   แพรวพรรณ   ใจกาศ    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  6003
90   ไพล็อต   กาศวิราช    คนงานเกษตร
  
91   ภัฒณษอรณ์   กาศสกุล    นักวิทยาศาสตร์
  6046
92   ภัทราพร   ผูกคล้าย    อาจารย์
  6040
93   ภาคภูมิ   บุญมาภิ    นักวิชาการศึกษา
  6037
94   ภาสกร   อัมพรสวัสดิ์    นักวิชาการเกษตร
  
95   ภาสกร   สุประการ    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
96   ภิญโญ   ผลงาม    นักวิชาการศึกษา
  6112
97   มณฑล   นอแสงศรี    อาจารย์
  
98   มรกต   วงศ์หน่อ    อาจารย์
  4024
99   มรรยาท   กาศวิราช    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
100   มัชฌิมา   ศุภวิมลพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6091
101   มาโนชญ์   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  6016
102   รัชนีวรรณ   คำตัน    อาจารย์
  6228
103   รัฐพงศ์   ปกแก้ว    อาจารย์
  6016
104   รัตนา   ปัญญาเครือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6076
105   ละออทิพย์   ไมตรี    อาจารย์
  4023
106   ลักขณา   พันธุ์แสนศรี    อาจารย์
  6207
107   เลิศชัย   มาหน้อย    ช่างเทคนิค
  
108   วรรณอุบล   สิงห์อยู่เจริญ    อาจารย์
  6027
109   วรรณา   มังกิตะ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6043
110   วรวุฒิ   งามพิบูลเวท    อาจารย์
  4022
111   วรศิลป์   มาลัยทอง    อาจารย์
  4024
112   วรัญญู   รีรมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6090
113   วรากร   พลเสน    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6096
114   วราพร   รัตกันท์    จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  3063
115   วราวุธ   อัฐวงศ์    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  6110
116   วโรดม   สักลอ    อาจารย์
  
117   วัชระ   กาศสกุล    ช่างไฟฟ้า
  
118   วัชรินทร์   วงศ์เมือง    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  -
119   วัชรี   เลขะวิพัฒน์    อาจารย์
  6078
120   วัฒนา   วณิชชานนท์    อาจารย์
  6091
121   วันทนีย์   แพงศรี    อาจารย์
  6049
122   วัลลภ   อัฐวงศ์    พนักงานขับรถยนต์
  
123   วาศิณี   ปานจันทร์    อาจารย์
  6040
124   วาสนา   วรรณคำ    นักวิชาการศึกษา
  6018
125   วิกานดา   ใหม่เฟย    อาจารย์
  6092
126   วิจิตรา    กระต่ายทอง    นักวิชาการการศึกษา
  6056
127   วิลาสินี   บุญธรรม    อาจารย์
  6001
128   วีรนันท์   ไชยมณี    อาจารย์
  6049
129   แวววรรณ   ละอองศรี    อาจารย์
  6207
130   ศตพล   กัลยา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6231
131   ศรายุทธ   ตรีรัตน์    อาจารย์
  4023
132   ศรีสุดา   ทาหาร    อาจารย์
  6067
133   ศศิกานต์   คู่วัฒนา    อาจารย์
  6091
134   ศศิมินตรา   บุญรักษา    อาจารย์
  
135   ศักดา   ปินตาวงค์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  6093
136   ศักดาชัย   ม่วงพูล    ผู้ควบคุมและดูแลระบบออนไลน์
  6113
137   ศิรภัสสร   กันถาด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6040
138   ศิริพร   พันธุลี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  6065
139   ศิริโสภา   อินขะ วรรณวงศ์    อาจารย์
  4023
140   ศุกรี   อยู่สุข    อาจารย์
  4024
141   สมเชิด   กั๋นไก้    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
142   สมบัติ   กันบุตร    อาจารย์
  6207
143   สมศักดิ์   กันถาด    นักวิชาการศึกษา
  6012
144   สรัญญา   โชติรัตน์    นักวิจัยชำนาญการ
  6060
145   สรายุทธ   คะมะณี    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
146   สรียา   ทรัพย์ศิริ    อาจารย์
  6217
147   สิงหา   เถระ    คนงานเกษตร
  
148   สิทธิกร   กาศโอสถ    คนงานเกษตร
  
149   สิทธิเดศ   ศรีน้อย    อาจารย์
  6040
150   สิทิไวกูล   ทิราวงศ์    นักวิชาการเกษตร
  6109
151   สินีนาฏ   สองศรี    อาจารย์
  6057
152   สิริยุพา   เลิศกาญจนาพร    อาจารย์
  6221
153   สุดเขต   สกุลทอง    อาจารย์
  
154   สุทิน   สามาทอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6031
155   สุธิดา   นะภิใจ    นักวิชาการศึกษา
  6044
156   สุพรรษา   กาศสกุล    นักวิชาการเงินและบัญชี
  6017
157   สุภารัตน์   อำนาจ    อาจารย์
  6016
158   สุมัย    หมายหมั้น    อาจารย์
  4022
159   สุรพงษ์   ทองเรือง    อาจารย์
  4024
160   สุรศักดิ์   ชัยวิเศษ    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  6011
161   เหมสุดา   แก้วกอง   
  
162   แหลมไทย   อาษานอก    อาจารย์
  4022
163   อดิสรณ์   สมบัติโต    วิศวกร
  6013
164   อนุกูล   จันทร์แก้ว    นักวิทยาศาสตร์
  6046
165   อนุวัฒน์   จรัสรัตนไพบูลย์    อาจารย์
  4023
166   อโนชา   สุภาวกุล    อาจารย์
  6069
167   อภิเชษฐ   เครื่องดี    ช่างเทคนิค
  
168   อภิเชษฐ   ภิอาย    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  
169   อภิณัฎศ์   ญาณทักษะ    อาจารย์
  6207
170   อภิพงศ์   ปิงยศ    อาจารย์
  6082
171   อภิรดี   เสียงสืบชาติ    อาจารย์
  6058
172   อภิสิทธิ์   รัตนปภานันท์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  6021
173   อังคณา   ชมภูมิ่ง    นักวิทยาศาสตร์
  6036
174   อัญชลี   ปินตาวงค์    นักประชาสัมพันธ์
  6008
175   อัญชลี   รัตนธรรม    อาจารย์
  6084
176   อัมฤทธิ์   เขื่อนโพธิ์    ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
  6016
177   อารีกมล   ต.ไชยสุวรรณ    อาจารย์
  6225
178   อำนวยพร   ใหญ่ยิ่ง    อาจารย์
  6068
179   อิศรา   วัฒนนภาเกษม    อาจารย์
  6046 ต่อ 11
180   อุดร   วงศ์นาค    นักวิชาการเกษตร
  4024
181   อุเทน   นะภิใจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6012
182   อุบลวรรณ   อยู่สุข    อาจารย์
  6086
183   เอกลักษณ์   เสาทิ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  6011
184   เอกอาทิตย์   ฤทธิเดชยิ่ง    อาจารย์
  6058