Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
19/9/2565 15:08:11
20

การแข่งขันกิจกรรม startup Maejo-Phrae 2022 (ปี2)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ท่านผ่านมา ทีมงานได้ลงเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันกิจกรรม startup Maejo-Phrae 2022 (ปี2) เวลา 9.00 เป็นต้นไป ทาง Facebook Live ณ ห้อง 302 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อท่านประธานในพิธีได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดีฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีเป็นประธาน ผลจากการอบรม พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Startup และเทคนิคการ Pitching เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Startup และเทคนิคการ Pitching ในหัวข้อเรื่อง "พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Startup และเทคนิคการ Pitching" โดย นายอลงกรณ์ สมณะช้างเผือก CEO KEEP UP CO. LTD บริษัท คีพ อัพ จำกัด มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นักศึกษา ปีที่ 3 ปีที่ 4 และผู้เข้าร่วมในการแข่งขันทั้ง Online และ Offline เข้าร่วมรับฟัง