Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
20/8/2565 15:47:10
32

อบรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Startup และเทคนิคการ Pitching

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Startup และเทคนิคการ Pitching ณ ห้องประชุม 104 สโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช และระบบ Microsoft Teams กล่าวเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และรับฟังการบรรยาย และตอบข้อซักถาม (ผ่านระบบ Microsoft Teams) ในหัวข้อเรื่อง "พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Startup และเทคนิคการ Pitching" โดย นายอลงกรณ์ สมณะช้างเผือก CEO KEEP UP CO. LTD บริษัท คีพ อัพ จำกัด มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นักศึกษา ปีที่ 3 ปีที่ 4 และผู้เข้าร่วมในการแข่งขันทั้ง Online และ Offline เข้าร่วมรับฟัง