Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
5/4/2562 16:51:30
23

ศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ

วันที่ 4 เมษายน 2562 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์แก่คณะกรรมการบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ปรับใช้ในการทำงานด้านการบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

รูปกิจกรรม