Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
29/3/2562 10:37:50
18

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒิ ที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ และรับทราบข้อมูลการปฏิบัติราชการด้านการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่